Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Zij heeft als taak met het schoolbestuur mee te denken. Het schoolbestuur legt ieder belangrijk besluit voor aan de MR. De MR moet bijvoorbeeld instemmen met het schoolplan, de schoolgids en over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

In een aantal gevallen vragen het schoolbestuur en de directie advies aan de MR over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen, het wijzigen van lesroosters, nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school.

Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat MR geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen. In de MR zitten ouders en leerkrachten.

Informatie vanuit de MR

Klik op de button hieronder om de informatie-flyer te bekijken.

Informatie-flyer MR

De notulen van de MR-vergaderingen kunnen ingezien worden in het afgeschermde gedeelte van deze website. Hiervoor dient u in te loggen via: http://ebenhaezer-ga.nl/inloggen.

Informatie over GMR:

Flyer GMR


Agenda GMR