Vrijwillige financiele ouderbijdrage
Ieder schooljaar vragen wij van onze ouders een vrijwillige geldelijke bijdrage. Ons verzoek is in overeenstemming met de regels die de overheid daarvoor heeft vastgesteld. Dit wordt in de jaarlijkse brief naar de ouders onderbouwd.   

Het onderwijs wordt bekostigd door de overheid, maar binnen de verplichte kaders organiseren we extra activiteiten en festiviteiten die buiten de overheidsbekostiging  vallen. Hiervoor wenden we de vrijwillige ouderbijdrage aan. U kunt hierbij denken aan: vieringen van de christelijke feesten,  Sint-en-Piet-festiviteiten, crea-middagen, boekenweek-activiteiten, sportactiviteiten, enz.  

De bestemming van en de controle op de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is jaarlijks onderwerp op een GMR-vergadering.  

Dankzij de vrijwillige inzet van (groot)ouders en contacten in onze netwerken doen we er met elkaar alles aan om de kosten van extra activiteiten laag te houden. Voor al die vrijwillige inzet zijn we heel dankbaar! Samen met de vrijwillige ouderbijdrage zorgt dit voor een extra fijne tijd van onze leerlingen op school!     

De vrijwillige ouderbijdrage is € 20,- per kind per schooljaar. Ouders betalen voor maximaal drie tegelijk schoolgaande kinderen van het gezin. In de maandbrief van oktober maken wij inzichtelijk waar het geld aan besteed is. Ook voor de schoolreis en het kamp vragen wij ouders of ze bereid zijn mee te dragen in de kosten.

Overzicht van de vrijwillige bijdrage:
● Vrijwillige bijdrage algemeen, per kind € 20,-
● Vrijwillige bijdrage schoolreis groep 1 t/m 7, per kind € 20,-
● Vrijwillige bijdrage schoolkamp groep 8 € 75,-

Alle leerlingen kunnen dus meedoen aan activiteiten die hierboven genoemd zijn, ook wanneer ouders deze vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de directeur.