ONZE CHRISTELIJKE IDENTITEIT

Wat is onze identiteit en wat betekent die? Wat merken de kinderen hiervan? Wat doet onze identiteitscommissie? En hoe zit het met ons open toelatingsbeleid? Alles hierover kunt u hier lezen:

Onze identiteit vinden wij in God en Zijn liefde
Op onze school met de Bijbel verzorgen we al decennia lang het christelijk onderwijs in ons dorpen. Met Gods Woord (de Bijbel) als gids voor ons leven en handelen, geloven wij dat elk kind een uniek schepsel van God is met de aan hem of haar gegeven gaven en talenten.

Als team lezen we gezamenlijk en ook persoonlijk de Bijbel om te weten te komen wat God van ons vraagt en geven dat door aan onze leerlingen. Vanuit onze christelijke identiteit spreken wij het hart van onze leerlingen aan als we vertellen uit de Bijbel en zingen tot eer van God. Naast de dagopeningen, waarbij de Bijbel voor de kinderen opengaat, spelen ook de christelijke feestdagen en bid- en dankdagen een belangrijke rol.

We willen dat kinderen zich veilig voelen op onze school, zodat ze zich ten volle kunnen ontwikkelen. Voor de manier waarop we met elkaar omgaan, is het liefdesgebod van God onze Vader: Hem liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf, richtinggevend.
In deze liefde liggen voor ons vertrouwen, gehoorzaamheid, eerlijkheid, respect en verantwoordelijkheid besloten. Deze waarden vormen de basis voor de gesprekken die we voeren met de leerlingen, hun ouders en externe organisaties en voor de manier waarop we verder met elkaar omgaan. Wij staan samen met de ouders voor de taak; onze kinderen tot God te brengen. We vertellen hen van de Heere Jezus, Die naar de aarde gekomen is om ons te redden. We vertellen over Hem, de enige weg, de Waarheid en het leven, met als doel en verlangen dat de kinderen Hem al vroeg leren kennen, dienen en liefhebben.
 
Als school zijn we er niet alleen om leerlingen kennis bij te brengen en hun talenten optimaal te laten ontplooien, maar ook om hen te vormen tot burgers die kunnen samenleven en werken in een klimaat van verdraagzaamheid, wederzijds respect, openheid en eerlijkheid.

Het kind als vertrekpunt,
Gods Woord als uitgangspunt
Hoofd, hart en handen als speerpunt.
                             Aandacht, respect en openheid, omgeven door
                             vertrouwen en veiligheid als hoogtepunt.

Hoe merken de kinderen dit?
Praktisch geven we onze christelijke identiteit vorm en merken de kinderen dat in ons dagelijks onderwijs via de volgende manieren:

- Dagelijks beginnen we de dag met een verhaal uit de Bijbel, christelijke liederen en/of psalmen, een   verwerking van de vertelde verhalen, of een gesprek. Bij de vertellingen uit de Bijbel zal ook steeds gekeken worden naar wat God ons met een verhaal wil zeggen en wat het betekent voor ons persoonlijk leven en dat van de leerlingen. Iedere week wordt er in de groep een psalm of ander (bijbel)lied aangeleerd. Naast deze liederen leren we ook de Bijbelboeken en andere Bijbelse kennis.
- Christelijke feesten worden in de groep, met de hele school of met meerdere scholen op school of in een kerk gevierd.
- Iedere maandag kunnen leerlingen zendingsgeld in de zendingsbusjes doen. Zo leren we kinderen dat we iets kunnen betekenen voor mensen die het minder hebben dan wij. Daarnaast zullen er regelmatig acties zijn voor andere goede doelen.
- Bij de aanschaf van nieuwe methodes wordt er gekeken of deze qua inhoud en taalgebruik passen bij onze identiteit van onze scholen.
- We stellen regels aan het taalgebruik van iedereen die zich in en rond onze school bevindt en letten hier ook op bij het gebruik van media in onze groepen.
- We willen betrouwbaar zijn in wat we doen en zeggen en willen dat de leerlingen ook leren.
- Bij onze lessen Sexuele Vorming (SEVO) wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Wonderlijk Gemaakt’. Deze methode gaat uit van de relatie tussen man en vrouw zoals God deze bedoeld heeft. Belangrijke aspecten in deze relatie zijn de woorden liefde en trouw.

Identiteitscommissie
Sinds 2018 bestaat de identiteitscommissie. Deze commissie wordt gevormd door leerkrachten, de directeur-bestuurder en ouders van leerlingen van de scholen. De identiteitscommissie toetst de identiteit van onze scholen, bespreekt zaken die met identiteit te maken hebben en kan de directeuren adviseren in situaties die te maken hebben met onze christelijke identiteit.

Workshopmiddag Identiteits als onderdeel van de studiedag voor onze leerkrachten
Op maandagmiddag 26 februari 2024 hebben de leerkrachten workshops gevolgd die te maken hebben met onze christelijke identiteit. Om u een inkijkje te geven in de geboden workshops, kunt u hierbij de informatie openen. Ook op geloofsgebied groeien wij graag en laten we ons door experts toerusten.

Open toelatingsbeleid
Als christelijke school hebben we een open toelatingsbeleid, wat inhoudt dat alle leerlingen welkom zijn, op voorwaarde dat ouders / verzorgers instemmen met de wijze waarop wij onze christelijke identiteit vertalen naar de dagelijkse praktijk.

In het kennismakingsgesprek dat door de locatieleider met alle nieuwe ouders / verzorgers wordt gevoerd, komt de identiteit ter sprake. We zijn namelijk geïnteresseerd in de beweegredenen om voor onze school te kiezen. Als school zien we graag dat ouders / verzorgers bewust voor CBS Eben-Haëzer kiezen vanwege haar
christelijk karakter.